זאב אינגבר - שירותי עריכת דין, גישור וניהול משא ומתן, עריכת חוזים, ייצוג משפטי, הסכמי ממון

רישום שם ---- סימן מסחר ---- החל מ 1500 שח

סימן מסחר

מטרת רישום סימני מסחר היא שמירה על סימן ההיכר של חברה או אדם.
אדם בעל סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות, צליל ) המשמש אותו לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידו, או שרות הניתן על ידו, יכול לרשום סימן זה כסימן מסחר.

עלות רישום סימן מסחר היא החל מ 1500 ₪ + מעמ . בנוסף יש לשלם אגרה בסך 1403 ₪ (נכון לשנת 2008) לכול סימן ולכול סיווג בו מעוניינים לרשום את סימן המסחר.


סימן מסחר הוא סמל בו משתמשים חברה או אדם פרטי לצורכי מסחר. סמל זה יכול להיות שם המוצר, הלוגו שלצדו, ועוד. שימוש בסמל על ידי גוף לא מורשה הוא עבירה על חוקי הקניין הרוחני. הגבלת השימוש בסימן המסחר נועדה לאפשר למוכרים וליצרנים לבנות לעצמם מוניטין, להבדיל את עצמם ממתחריהם ולקדם על ידי כך את עסקיהם. בנוסף, ההגבלה משרתת גם את הצרכנים ומונעת את הטעייתם על ידי שם דומה למוצר אחר. בדפוס מוצג לעתים התו ™ על מנת לסמן סימן מסחרי שאינו רשום או ® על מנת לסמן סימן מסחרי רשום.

הגדרות ס'1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972

סימן - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

סימן מסחר - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;

סימן מסחר בין-לאומי - סימן מסחר שרשום בפנקס הרישום הבין-לאומי, בהתאם להוראות הפרוטוקול ותקנות מדריד;

סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל- סימן מסחר בין-לאומי שהוא גם סימן מסחר רשום שנרשם בהתאם להודעה שקיבל הרשם לפי סעיף 56ה;

סימן מסחר לאומי – סימן מסחר רשום, שנרשם בהתאם לבקשה לפי סעיף 17;

סימן מסחר מוכר היטב - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;

סימן מסחר רשום - סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל;

סימן שירות- סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין השירות שהוא נותן;

סימן מאשר - סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלונים שיש לו ענין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו ענין בו;

סימן קיבוצי- סימן מסחר או סימן שירות השייך לחבר בני-אדם שיש לו ענין בטובין או בשירות שהסימן מיועד לציינם, וחברי החבר משתמשים, או מתכוונים להשתמש, באותו סימן לגבי הטובין או השירות;

הפרה- שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -היסטוריה
סימול מוצרים היה קיים עוד בזמני מסחר קדומים ועוד בימי הביניים נשפטו אנשים על כך שזייפו חותמות של סחורה.
רק במאה ה-19 התפתח הרעיון ש"סימן", אשר הפך להיות ייחודי לסחורה מסוימת ומשך אליו לקוחות, יכול להיחשב כסוג של רכוש. כיום סוג זה של רכוש מתואר כ"קניין רוחני". באמצע המאה ה-19 התפתחה גם הזכות לתבוע בבתי המשפט על הפרות של אותו קניין רוחני, אפילו כאשר לא הייתה כוונת זדון מצידו של המפר. ידיו של המתלונן היו מוגבלות על ידי חוק שקבע שעל המתלונן להוכיח ש"סימן ההיכר" שבו השתמש באמת יצר הבחנה בין הסחורה שלו, לבין סחורה של ספקים אחרים.
בשנת 1875 נחקק "חוק רישום סימני המסחר" (The Trade Mark Registration Act) אשר קבע כי ייפתח מרכז רשמי לרישום סימנים מסחריים עולמיים. ב 1876 נפתח משרד רישום הסימנים הראשון בעולם, בלונדון. כל סימן מסחרי שהיה רשום באותו משרד היה מוגן בחוק, ולא היה צורך להוכיח שימוש או הבדלה של אותו סימן היכר, מעבר לתעודה שרושמת את בלעדיותו, ומקשרת אותו לאותו ספק סחורה.

סימני מסחר בישראל
נוהלי רישום סימן המסחר
כדי שההגנה בחוק על סימן המסחר תובטח, יש צורך בהליך של רישום אצל רשם סימני המסחר. רשם סימני המסחר בודק האם הסימן ראוי לרישום ובמקרה הצורך מברר את המידע הדרוש לו על סימן המסחר מן האדם שהגיש את הבקשה. אם הרשם פוסל את הבקשה ניתן לערער לבית המשפט העליון.
ישנו הליך מקוצר המיועד לבעלי סימן דומה בחו"ל המבקשים לשמור על זכויות השימוש הבלעדי בסימן גם בארץ.
במקרים בהם אין רישום של הסימן, אך מדובר בסימן מפורסם מאוד, החוק בכל זאת יעמוד לצד בעל סימן המסחר.
כמו כן, במקרים בהם השם או הלוגו בו עשה העוסק שימוש לא נרשם כסימן מסחרי אך נצבר בו מוניטין רחב היקף, ניתן יהיה לעתים קרובות לקבל סעד דרך דיני עוולות מסחריות (עוולת גניבת העין) או דיני עשיית עושר ולא במשפט.

היקף ההגנה על סימן המסחר
רישום סימן המסחר מוגבל לסוג הסחורה. לדוגמה: אם קיימת כבר תרופה בשם מסוים הרשום כסימן מסחר, ניתן לקרוא לחטיף חדש באותו שם בלי לעבור על החוק, מפני שהמוצר החדש הוא מסוג שונה מהמוצר עבורו נרשם סימן המסחר.
עם זאת, כאשר סימן מסחר רשום לגבי סוג מסוים של מוצרים או שירותים, אך הוא גם ידוע היטב בישראל, לא ניתן לרשום את הסימן באף סיווג אחר, ללא הסכמת בעל הסימן הידוע היטב. לדוגמה, סימן המסחר "קוקה קולה" רשום לגבי משקאות, אולם לא ניתן יהיה לרשום אותו בסיווג אחר עקב היותו ידוע היטב בישראל.
בעל הסימן יוכל לרשום אותו מחדש (בתשלום אגרה) לאחר 10 שנים, ולאחר מכן יצטרך לחדש את הרישום רק כל 10 שנים נוספות. במשך הזמן בו הרישום תקף לבעל הסימן יהיה מונופול על השימוש בו, והוא יוכל למכור אותו או לתת בו זיכיון שימוש לאחרים כרצונו.
סימן מסחר מקנה יתרונות רבים לצד מעוניין בהליך משפטי, ובפרט - מקל מאוד על קבלת צווים זמניים. כמו כן, רישום סימן מסחרי מאפשר לתפוס סחורות במכס. הפרת סימן מסחרי היא לא רק עוולה אזרחית אלא גם עבירה פלילית.

חיפוש מקדים להגשת בקשת סימן מסחר
לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, רצוי לבדוק שלא הוגשה כבר בקשה לרישום סימן זהה או דומה, או שסימן זהה או דומה לסימן המבוקש לא נרשם.
באתר האינטרנט של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל, ניתן לבצע חיפוש של סימני מסחר או בקשות לסימני מסחר, ללא תשלום.
ניתן להגיש בקשת סימן מסחר בחו"ל, המקבילה לבקשה בישראל, באחת או יותר מהמדינות החברות באמנת פריס, אמנה בה חברות רוב מדינות העולם, בתוך חצי שנה מיום הגשת הבקשה בישראל, וזאת על מנת לשמור על תאריך הבכורה של הבקשה בישראל, גם עבור הבקשות בחו"ל, אף-על-פי שמועד הגשתן בפועל היה מאוחר יותר. לפיכך, אם יש כוונה להגיש בקשה לרישום סימן מסחר גם בחו"ל, מן הראוי לעשות חיפוש מקדים של סימן זהה או דומה, גם בחו"ל, במדינות הרלוונטיות.

סימני מסחר בחו"ל
מדינות רבות בעולם מאפשרות לבצע חיפוש סימני מסחר במאגר המידע הממוחשב שלהן, ללא תשלום, באמצעות אתר האינטרנט הרשמי שלהן.
בביצוע חיפוש של סימן מסחר התקף במדינה מסוימת, לעתים לא די לבצע חיפוש רק במאגר המידע של אותה מדינה. זאת כיוון שאותה מדינה יכולה להיות חברה גם באמנה לרישום סימני מסחר בינלאומיים או באמנה אזורית. חיפוש של סימני מסחר בינלאומיים או סימני מסחר אזוריים, צריך שיבוצע בנפרד במאגרי המידע של הרשמים הרלוונטיים. לדוגמה, לבדיקת סימנים שהוגשו בבריטניה, יש לבצע חיפוש הן במאגר סימני המסחר הבריטי, הן במאגר המידע של הקהילה הארופאית, בו בריטניה חברה, והן במאגר המידע של רשם סימני המסחר הבינלאומיים על פי הסדר מדריד. בכל מקרה, לפני כל תחילת שימוש בסימן מסחר, או הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, רצוי להיוועץ בעורך דין מומחה בנושא.

סימני מסחר בחו"ל - פרוטוקול מדריד
בעתיד הקרוב (לקראת סוף שנת 2007), צפויה ישראל להצטרף כחברה בהסדר בינלאומי הנקרא "פרוטוקול מדריד", המאפשר הגשת סימני מסחר ברחבי העולם בעלויות מופחתות באופן ניכר.

שימוש מושאל במושג
"סמל מסחרי" משמש כמטאפורה לציון מאפיין מזהה. כך למשל, "הגלימה האדומה שעטו הלוחמים הספרטנים הייתה לסמלם המסחרי", או "הרטייה על עינו של משה דיין הייתה לסמלו המסחרי".

חלק לקוח מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הערה:
המידע באתר זה הינו כללי בלבד ויתכן שאינו מעודכן.
לפיכך, השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד, ואין לראות בו כייעוץ משפטי.
כל מקרה שונה בנסיבותיו, המעוניין בשירותים משפטיים לגופו של עניין מוזמן ליצור קשר עם המשרד.

 

טופס פניה מהירה
לייעוץ ראשוני

שם:
טלפון:
דוא"ל:
תיאור העניין או השאלה בקצרה:
 
הקלד את המס'  

 

 

 

המידע באתר זה הינו כללי בלבד ויתכן שאינו מעודכן. לפיכך, השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד, ואין לראות בו כייעוץ משפטי.  כל מקרה שונה בנסיבותיו,
 המעוניין בשירותים משפטיים לגופו של עניין מוזמן ליצור קשר עם המשרד.

כל הזכויות שמורות © זאב אינגבר 2010

in1law@gmail.com

אתרים מהלב - בניית אתרי תדמית